top of page

Bible Corner 答案

參考答案:

February 13, 2016

1. 心裡剛硬,不放在心上(7:22-23)  2. 法老硬著心(8:15)  3. 法老心裡剛硬(8:19)  4. 法老硬著心(8:32)  5. 法老的心固執(9:7)  6. 神使他心硬(9:12)  7. 法老越發犯罪,心硬(9:34-35)  8. 神使他心硬(10:20)  9. 神使他心硬(10:27)  10. 依你們所說(11:31)

Please reload

bottom of page